Visie

De Zorgboerderijen BuitenGewoon bieden mensen met gediagnosticeerde geheugenproblemen een thuissituatie in een veilige, vertrouwde omgeving. De omgeving en activiteiten komen sterk overeen met de thuissituatie van voor de geheugenproblemen. De mensen op de zorgboerderijen volgen de seizoenen, ervaren en beleven de natuur. Er wordt altijd rekening gehouden met ieders persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis. Liefdevolle aandacht en persoonsgerichte zorg zijn kenmerkend voor de medewerkers en vrijwilligers.

De professionele zorg is gericht op ondersteunende begeleiding, verzorging en verpleging. Naaste familieleden en vrienden zijn natuurlijk gewoon welkom op de zorgboerderijen. Hun aanwezigheid is een waardevolle aanvulling op en ondersteuning van het dagelijkse leven van de bewoners. Zorgboerderijen BuitenGewoon: persoonlijke aandacht, warme sfeer, professionele zorg. Zorg zoals die bedoeld is!

Toelichting visie

De bewoners en bezoekers van de zorgboerderijen hebben affiniteit met het buitenleven en hebben, bijvoorbeeld, een agrarische of tuinbouwachtergrond. Ze vinden het plezierig om buiten te zijn en vinden het leuk of zinvol om in de tuin te werken of de dieren te verzorgen. Het buitenleven staat op de zorgboerderijen centraal. Daar genieten de bewoners van. Vuile handen en vuile schoenen krijgen, het boerderijleven opsnuiven: het draagt allemaal bij aan de zingeving die de bewoners ervaren. Binnen en buiten wordt continu afgewisseld. De aangeboden activiteiten hangen hiermee samen. Het is daarom belangrijk dat de bewoners die landelijke omgeving waarderen. Wanneer een bewoner behoefte heeft aan andere bezigheden, dan kijken we wat er binnen het concept van de zorgboerderijen geboden kan worden.

Vuile handen en vuile schoenen krijgen, het boerderijleven opsnuiven: het draagt allemaal bij aan de zingeving die de bewoners ervaren

Het leven op de zorgboerderijen sluit zoveel mogelijk aan op het leven dat de bewoner voorheen had. Buiten zijn, werken in de tuin en de verzorging van dieren dienen belangrijke factoren te zijn voor het welbevinden van de bewoner. De activiteiten op een zorgboerderij zijn noodzakelijk om de boerderij te laten functioneren. De moestuin en het land onderhouden, dieren verzorgen (dus ook de dierenverblijven uitmesten), de buitenboel schilderen, hout hakken voor de open haard en maaltijden verzorgen vormen een greep uit de verschillende werkzaamheden.
Bewegen en fysieke inspanningen zijn inherent aan de activiteiten op de zorgboerderijen. Het is daarom essentieel dat de bewoner hiervan geniet en er ook zelf toe in staat is. Als een bewoner niet meer in staat is aan deze activiteiten deel te nemen, dan kan dit een negatief effect hebben op zijn welbevinden. Binnen het dagprogramma is actief bewegen een belangrijk onderdeel. Treedt daarin een belemmering op, dan wordt iemand met een fors verminderde mobiliteit behoorlijk beperkt om maximaal te participeren in het aanbod van de boerderij.
inzet01
Wat het wonen op de boerderij betreft, is het de bedoeling dat hiervoor in de eerste plaats mensen in aanmerking komen die eerder gebruikmaakten van de dagverzorging en/of de respijtzorg op de zorgboerderij. Zij kunnen doorstromen naar de woonvoorziening wanneer zij 24-uurs verpleeghuiszorg nodig hebben. De bewoner blijft dan in een bekende en vertrouwde omgeving. Dat maakt de overgang naar de definitieve woonsituatie minder ingrijpend waardoor hij zich sneller thuis zal voelen. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat de nieuwe bewoner al een aantal mensen kent, vanuit de dagverzorging. Bovendien kan hij gemakkelijk het contact vasthouden met zijn oude kennissen/bezoekers van de zorgboerderij.
Als het nodig is, kan de bezoeker van de ‘dagverzorgingsboerderij’, voor korte tijd komen logeren in het naastgelegen huisje voor respijtzorg. Bijvoorbeeld ter ontlasting van de mantelzorger, of omdat de mantelzorger voor korte tijd geen mantelzorg kan bieden. Het tijdelijke verblijf in de respijtzorg-woning is minder ingrijpend voor de bezoeker die het betreft. Alleen de avond en de nacht zijn anders, wanneer een beroep gedaan wordt op de zorg en kennis van de 24-uurs zorgvoorziening. De mantelzorger kan op deze manier de zorg korte tijd uit handen geven.

Het welzijn, de zorg en behandelingaspecten van de bewoner worden regelmatig in een multidisciplinair overleg (M.D.O) geëvalueerd met de bewoner en diens familie. Daarin is een specialist ouderengeneeskunde eindverantwoordelijk. Het zogeheten multidisciplinaire team zorgt ervoor dat we op de hoogte blijven van het proces van dementie.

Er kan een moment komen dat de bewoner niet of nauwelijks meer kan of wil deelnemen aan het groepsgebeuren binnen en buiten de boerderij. Het wonen op de zorgboerderij heeft dan geen meerwaarde meer en kan zelfs een negatief effect hebben op het welbevinden. Dat geldt vooral voor degene die een groot deel van de dag in bed ligt, of permanent bedlegerig is. Deze bewoner heeft behoefte aan andere zorg, die beter gegeven kan worden in een omgeving waar die zorg meer voorhanden is en dus ook gemakkelijker gegeven kan worden. Zorgboerderij BuitenGewoon werkt in onderaannemerschap samen met de Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest en heeft hierover afspraken gemaakt in het kader van in/doorstroom van bewoners.

Op de zorgboerderij wordt uiteraard wel terminale zorg gegeven. Maar wanneer specifiekere zorg vereist is of de zorg te complex wordt, moet worden afgewogen of de mogelijkheden op de zorgboerderij voldoende afgestemd zijn op de behoeften en wensen van de bewoner.

Het kan dus voorkomen dat een bewoner, die weinig of geen baat meer heeft bij het zorgaanbod van de zorgboerderij, verhuist naar een andere zorgvoorziening. Het is noodzakelijk dat hierover zowel bij bewoner als mantelzorger vanaf het begin duidelijkheid bestaat. Uiteraard vereist dit goed overleg met alle betrokkenen. Het zal dan ook een gesprekspunt binnen het M.D.O zijn. Uitgangspunt in deze situaties is altijd dat er een goede zorgomgeving wordt gevonden waarin iemand ‘warm’ wordt overgedragen.

inzet02Er zal overigens vaker contact met de mantelzorger moeten zijn. Bij een goede zorg voor de bewoner op de zorgboerderij, hoort ook betrokkenheid van de mantelzorger. Diens zorg is erg belangrijk voor de bewoner en van een ander gewicht dan die van de professionele zorgverlener. Een en ander zal met de mantelzorger afgestemd worden, waarbij rekening wordt gehouden met zijn draagkracht/draaglast. De mantelzorger zal daarnaast voor andere bewoners een soort huisvriend worden, doordat zij elkaar vaker zien.

Voor vrijwilligers is eveneens een belangrijke rol weggelegd. Zij kunnen bewoners en/of activiteiten begeleiden, zodat de professionele zorgverlener meer tijd heeft voor de individuele wensen/behoeften van andere bewoners. Het is bovendien heel plezierig voor de bewoners om contact met een vrijwilliger te hebben. Dat is anders dan het contact met een familielid of professionele zorgverlener. Gezien de ligging van de zorgboerderij is het de bedoeling dat ook de buurtbewoners zich betrokken voelen bij de zorgboerderij, die een onderdeel is van de omringende gemeenschap.